Организација стручног рада
 
Релевантним нормативним актима (Статут,Правилник о унутрашњој организацији рада,Правилник о систематизацији радних места), утврђена је и доследно спроведена организација укупног стручног рада Завода. Проширење делатности отварањем Центра за смештај страних малолетних лица и интегрисање Службе за координацију заштите жртава трговине људима употпунило је организациону шему.
Најоперативније стручно тело на нивоу установе чини КОЛЕГИЈУМ у чији састав улазе руководиоци, координатор и директор, са фреквенцијом састајања најмање два пута недељно.
На нивоу Завода функционише СТРУЧНО ВЕЋЕ,чији су чланови сви запослени стручни радници у установи и којим руководи Директор.Истичемо да стручна већа функционишу и на нивоу организационих јединица на челу са руководиоцем.У Прихватилишту и Заводском смештају успостављени су и функционишу ТИМОВИ ЗА ПРИЈЕМ, ПРЕМЕШТАЈ И ОТПУСТ КОРИСНИКА. Поред поменутог, стручном раду доприносе и БРОЈНЕ КОМИСИЈЕ у чији састав улазе и представници дечијег колектива.
 
ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ МЛАДИХ СА ИЗРЕЧЕНОМ ВАСПИТНОМ МЕРОМ

У ову РЈ се смештају млади оба пола,узраста од 14 до 18 година , којима је изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу. Ова мера траје од 6 месеци до 2 године. У оквиру ове РЈ постоје 4 васпитне групе , чији је укупни капацитет 36 корисника. То су две васпитне групе за младе мушког пола , једна васпитна група за девојчице и група у којој се реализује посебан програм , програм интензивног третмана- ПИТ. ПИТ је програм који треба посебно издвојити и представити , јер је то једна од иновативних установа коју је Завод развио и развија већ 6 година
Рад се одвија у три смене и свака група је покривена са два матична васпитача ( специјална педагога )
Посебна пажња се поклања организовању слободног времена и слободних активности. Корисницима је на располагању фискултурна сала . интернет клуб, радионице, спортски терени Завода и клуб –боравак.

 
     
 
 
Наравно да се трудимо да што више времена проведемо у природи или по граду , како би га боље упознали и заволели.
 
     
 

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ СТРАНИХ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

• „Малолетно страно лице без пратње родитеља или старатеља је дете млађе од 18 година , које се нашло изван своје земље порекла услед тражења азила , због страха од прогањања или непостојања заштите услед кршења људских права , оружаног сукоба или немира у земљи порекла , жртве трговине људима , ради сексуалног или другог искоришћавања или бекства од сиромаштва у земљи порекла. Из ових разлога произилази примена неопходних мера заштите у складу са међународним правом , националним прописима и стандардима људских права ( Хашка ковенција за заштиту детета , смернице УНХЦР-а , резолуција ЕУ о малолетним страним лицима без пратње , Протокол за спречавање , сузбијање и кажњавање трговине људима, Породични закон , Закон о странцима и Закон о азилу ) .“

Зашто баш Завод?
• Зато што је Завод за васпитање деце и омладине као установа социјалне заштите је на основу Одлуке о мрежи установа социјалне заштите ( ''Службени гласник''број 51/08) Владе Републике Србије проширио делатност , тако да поред постојања „Центра за смештај деце и омладине са изреченом васпитном мером упућивања у васпитну установу“ , Заводу припада и нова радна јединица , „Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља“,капацитета 12 корисника.
• Пошто су се стекли сви технички услови за почетак рада и пријем ове категорије малолетних лица, Завод је упутио циркуларно писмо о спремности за пријем ове категорије корисника и њихово збрињавање.

Циркуларно писмо је упућено:

- пограничној полицији (МУП РС – Одељење за странце)
- Одељењу за малолетнике
- Управи за странце (Одељење за сузбијање илегалних миграција и трговине људима)
- Конзулатима и амбасадама
- Центрима за социјални рад
- Надлежним министарствима

• Дана 08.04.2009. смештено је прво страно малолетно лице , пореклом из Ирана , које је збринуто и укључено у поступак решавања статуса . По окончању првог дела поступка Конзул Иранске амбасаде је уручио захвалницу Заводу због професионалног и адекватног третмана њиховог држављанина.
• По најавама из Пограничне полиције, очекује се у наредном, кратком периоду велики прилив страних малолетних лица ( посебно из азијских земаља) и то у мери да Заводски капацитети неће бити у стању да задовоље те потребе.

ТРЕТМАН
• Обезбеђење преводиоца
• Здравствена заштита
• Упознавање са тренутним статусом
• Упознавање са правима
• Покретање поступка у зависности од изјашњавања да ли малолетник жели повратак у земљу пореклу или жели азил Републике Србије
• Прибављање привремене документације
• Организовање времена у Центру (спорт,радионичарски рад,ТВ,видео и компјутерске игре)
• Припрема за измештање и измештање у пратњи стручних радникаПЕРСПЕКТИВА
• Досадашњи резултати и успешно функционисање Центра при Заводу, као и број збринутих корисника, а посебно најаву великог броја прилива ове категорије младих, јасно указују на неопходност постојања овог новог облика заштите у нашем систему

ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ

• спортске активности (терени Завода и фискултурна сала)
• интернет клуб
• ТВ и видео у оквиру васпитне групе
• ликовне радионице
• део времена проводе у великом дневном боравку Завода који је посебно опремљен за забаву деце (Sony Playstation, клавир, музичка линија, кућни биоскоп, велики монитор, кухиња).

 
 
ПРИХВАТИЛИШТЕ СА ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ

Прихватилште и Прихватна станица за децу и омладину у Београду збрињавају угрожену децу из целе Србије.
Прихватилиште пружа помоћ деци без родитељског старања или адекватног родитељског старања, жртвама насиља, занемаривања и злостављања, жртвама трговине људима, , деци са поремећајем у друштвеном понашању и деци у судском поступку.
Помоћ се пружа девојчицама и дечацима, узраста од 7 до 18 година, 24 сата дневно. У сарадњи са центрима за социјални рад, Прихватилиште учествује у проналажењу трајних решења за збрињавање и смештај деце која у њој бораве.
Боравак корисника у овој РЈ је краткотрајан .

СЛУЖБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Од 01.07.2012. ова служба није више део завода, већ је одлуком Владе Републике Србије основан "Центар за заштиту трговине људима" као посебна установа социјалне заштите са седиште у Земуну, Улица Карла Сопрона 11.
Ова одлука је објављена у "Службеном гласнику" Републике Србије бр. 35/2012 од 20.04.2012.
 
 
Завод за васпитање деце и омладине
Булевар Ослобођења 219, 11000 Београд
Тел: +381 11 2492 301
Факс: +381 11 2471 622
О намаОрганизација стручног радаПројектне активностиУстанове са којима сарађујемо
Донатори заводаАкцијеКонтакт
design by NormaReclamare