О нама

Делатност Завода је збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и заштита здравља деце и омладине у сукобу са законом и поремећајем у понашању. Поред наведеног у делатност Завода спада и координација малолетних и одраслих, домицилног и страног становништва за територију Србије. Завод има карактер васпитне установе, јер се у њему у складу са позитивним законским прописима реализује васпитна мера упућивања у васпитну установу.
Укупну делатност Завод остварује кроз 2 радне јединице:
- РЈ "Центар за смештај деце са изреченом васпитном мером"
- РЈ "Центар за смештај страних малолетних лица пронађених на територији Републике Србије без пратње родитеља или стараоца"

Поред тога у Заводу постоји и служба заједничких послова.
 

Капацитет установе у овом тренутку нормативно је регулисан тако да омогућава збрињавање 51 корисника. РЈ "Центар за смештај деце са изреченом васпитном мером" располаже капацитетом од 36 места, док РЈ "Центар за смештај страних малолетних лица пронађених на територији Републике Србије без пратње родитеља или стараоца" располаже капацитетом од 15 места.

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Релевантним нормативним актима (Статут,Правилник о унутрашњој организацији рада,Правилник о систематизацији радних места), утврђена је и доследно спроведена организација укупног стручног рада Завода. Проширење делатности отварањем Центра за смештај страних малолетних лица употпунило је организациону шему.

Најоперативније стручно тело на нивоу установе чини КОЛЕГИЈУМ у чији састав улазе руководиоци, координатор и директор, са фреквенцијом састајања најмање два пута недељно.
На нивоу Завода функционише СТРУЧНО ВЕЋЕ,чији су чланови сви запослени стручни радници у установи и којим руководи Директор. Истичемо да стручна већа функционишу и на нивоу организационих јединица на челу са руководиоцем. Поред поменутог, стручном раду доприносе и БРОЈНЕ КОМИСИЈЕ у чији састав улазе и представници дечијег колектива

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ МЛАДИХ СА ИЗРЕЧЕНОМ ВАСПИТНОМ МЕРОМ

У ову РЈ се смештају млади оба пола,узраста од 14 до 18 година , којима је изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу. Ова мера траје од 6 месеци до 2 године. У оквиру ове РЈ постоје 4 васпитне групе , чији је укупни капацитет 36 корисника. То су две васпитне групе за младе мушког пола , једна васпитна група за девојчице и група у којој се реализује посебан програм , програм интензивног третмана- ПИТ. ПИТ је програм који треба посебно издвојити и представити , јер је то једна од иновативних установа коју је Завод развио и развија већ 6 година
Рад се одвија у три смене и свака група је покривена са два матична васпитача ( специјална педагога )
Посебна пажња се поклања организовању слободног времена и слободних активности. Корисницима је на располагању фискултурна сала . интернет клуб, радионице, спортски терени Завода и клуб –боравак.

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ СТРАНИХ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

• „Малолетно страно лице без пратње родитеља или старатеља је дете млађе од 18 година , које се нашло изван своје земље порекла услед тражења азила , због страха од прогањања или непостојања заштите услед кршења људских права , оружаног сукоба или немира у земљи порекла , ради сексуалног или другог искоришћавања или бекства од сиромаштва у земљи порекла. Из ових разлога произилази примена неопходних мера заштите у складу са међународним правом , националним прописима и стандардима људских права ( Хашка ковенција за заштиту детета , смернице УНХЦР-а , резолуција ЕУ о малолетним страним лицима без пратње , Протокол за спречавање, Породични закон , Закон о странцима и Закон о азилу ) .“

Зашто баш Завод?

• Зато што је Завод за васпитање деце и омладине као установа социјалне заштите је на основу Одлуке о мрежи установа социјалне заштите ( ''Службени гласник''број 51/08) Владе Републике Србије проширио делатност , тако да поред постојања „Центра за смештај деце и омладине са изреченом васпитном мером упућивања у васпитну установу“ , Заводу припада и нова радна јединица , „Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља“,капацитета 12 корисника.
• Пошто су се стекли сви технички услови за почетак рада и пријем ове категорије малолетних лица, Завод је упутио циркуларно писмо о спремности за пријем ове категорије корисника и њихово збрињавање.

Циркуларно писмо је упућено:

- пограничној полицији (МУП РС – Одељење за странце)
- Одељењу за малолетнике
- Управи за странце (Одељење за сузбијање илегалних миграција)
- Конзулатима и амбасадама
- Центрима за социјални рад
- Надлежним министарствима

• Дана 08.04.2009. смештено је прво страно малолетно лице , пореклом из Ирана , које је збринуто и укључено у поступак решавања статуса . По окончању првог дела поступка Конзул Иранске амбасаде је уручио захвалницу Заводу због професионалног и адекватног третмана њиховог држављанина.
• По најавама из Пограничне полиције, очекује се у наредном, кратком периоду велики прилив страних малолетних лица ( посебно из азијских земаља) и то у мери да Заводски капацитети неће бити у стању да задовоље те потребе.

ТРЕТМАН

• Обезбеђење преводиоца
• Здравствена заштита
• Упознавање са тренутним статусом
• Упознавање са правима
• Покретање поступка у зависности од изјашњавања да ли малолетник жели повратак у земљу пореклу или жели азил Републике Србије
• Прибављање привремене документације
• Организовање времена у Центру (спорт,радионичарски рад,ТВ,видео и компјутерске игре)
• Припрема за измештање и измештање у пратњи стручних радникаПЕРСПЕКТИВА
• Досадашњи резултати и успешно функционисање Центра при Заводу, као и број збринутих корисника, а посебно најаву великог броја прилива ове категорије младих, јасно указују на неопходност постојања овог новог облика заштите у нашем систему

ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ

• спортске активности (терени Завода и фискултурна сала)
• интернет клуб
• ТВ и видео у оквиру васпитне групе
• ликовне радионице
• део времена проводе у великом дневном боравку Завода који је посебно опремљен за забаву деце (Sony Playstation, клавир, музичка линија, кућни биоскоп, велики монитор, кухиња).

ЈАВНЕ НАБАВКЕФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

1.Финансијски план за 2020


ЈАВНА НАБАВКА - НАМЕШТАЈ

1.Позив за подношење понуда, намештај град_10_10_18

2.Конкурсна документација намештај_10_10_18

3.Измена конкурсне документације,намештај град_15_10_18

4.Одлука о додели уговора ЈН 05-18 Намештај


ЈАВНА НАБАВКА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

1.Позив за подношење понуда, рачунарска опрема град_18_10_18

2.Конкурсна документација рачунарска опрема_18_10_18

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 06-18 рачунарска опрема


ЈАВНА НАБАВКА - КУХИЊА

1.Позив за подношење понуда, ситан кухињски и остали инвентар град_19_10_18

2.Конкурсна документација ситан кухињски и остали инвентар_19_10_18

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 08-18 ситан кухињски и остали инвентар


ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКСТИЛ

1.Позив за подношење понуда, текстилни производи град_18_10_18

2.Конкурсна документација текстилни производи_18_10_18

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 07-18 текстилни производи


ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

1.Измена конкурсне документације_Лож Уље_2017_14_12_17

2.Конкурсна документација_Лож Уље_2017_11_12_17

3.Одлука о додели уговора_Лож Уље_2017_20_12_17

4.Позив на подношење понуда_Лож Уље_2017_11_12_17

5.Позив за подношење понуда, лож уље_12_12_18

6.Конкурсна документација лож уље 2018_12_12_18

7.Обавештење о закљученом уговору, лож уље 2018_28_12_18

8.Одлука о додели уговора лож уље 2018_20_12_18

9.Позив за подношење понуда, лож уље_11_02_19

10.Конкурсна документација лож уље 2019_11_02_19

11.Измена конкурсне документације, лож уље_11_02_19

12.Измена конкурсне документације, лож уље_12_02_19

13.Одлука о додели уговора лож уље 2019_19_02_19


ЈАВНА НАБАВКА - СТРУЈА

1.Позив за подношење понуда_струја_14.02.2018

2.Конкурсна документација_струја_14_02_2018

3.Измена конкурсне документације_струја_21_02_2018

4.Одлука о додели уговора за електричну енергију_ 27_2_2018

5.Позив за подношење понуда, струја_11_02_19

6.Конкурсна документација струја 2019_11_02_19

7.Одлука о додели уговора за електричну енергију_21_02_19


ЈАВНА НАБАВКА - ХРАНА

1.Позив_за_подношење_понуда_храна_18_05_18

2.Конкурсна_документација_храна_18_05_2018

3.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_1_јаја_14_06_2018

4.Oбавештење_о_закљученом_уговору_партија_2_хлеб_14_06_2018

5.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_3_месо_14_06_2018

6.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_4_млеко_14_06_2018

7.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_5_смрзнуто_поврће_14_06_2018

8.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_6_свеже_воће_14_06_2018

9.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_7_роба_широке_потрошње_14_06_2018

10.Одлука_о_додели_уговора_храна_јаја__партија_1_06_06_2018

11.Одлука_о_додели_уговора_храна_месо__партија_3_06_06_2018

12.Одлука_о_додели_уговора_храна_млеко__партија_4_06_06_2018

13.Одлука_о_додели_уговора_храна_роба_широке_потрошње_партија_7_06_06_2018

14.Одлука_о_додели_уговора_храна_свеже_воће_партија_6_06_06_2018 15.Одлука_о_додели_уговора_храна_смрзнуто_поврће_партија_5_06_06_2018

16.Одлука_о_додели_уговора_храна_хлеб__партија_2_06_06_2018


ЈАВНА НАБАВКА - БЕНЗИН

1.Конкурсна_документација_бензин_23_05_2018

2.Позив_за_подношење_понуда_бензин_23_05_2018

3.Обавештење_о_закљученом_уговору_бензин_26_06_2018

4.Одлука_о_додели_уговора_бензин_ 13_06_2018


ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ И УРЕЂЕЊЕ

1.Kонкурсна_документација_радови_за_спољно_уређење_објекта_29_11_18

2.Позив_за_подношење_понуда_радови_за_спољно_уређење_објекта_град_29_11_18

3.Позив за подношење понуда, радови за спољно уређење објекта град_29_11_18

4.Конкурсна документација радови за спољно уређење објекта_29_11_18

5.Обавештење о закљученом уговору, радови за спољно уређење објекта_18_12_18

6.Одлука о додели уговора радови за спољно уређење објекта град_10_12_18САРАДЊА

Установе са којима сарађујемо
ФАСПЕР-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију • Филозофски факултет-одсек за психологију • Факултет политичких наука-одсек за социјални рад и социјалну политику • Специјална болница за болести зависности-Београд • Институт за ментално здравље Београд • Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд • Дом здравља Вождовац • Црвени крст Палилула • Диспанзер за ментално здравље Земун • Институт за мајку и дете Београд • Основна и средња школа "Вожд" Београд • Центар за стручно оспособљавање "Ђуро Салај" • Центар за стручно оспособљавање "Браћа Стаменковић" • Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" • Центри за социјални рад широм Републике Србије • Судови са територије Републике Србије • ПУ Београд и остале Полицијске управе и Полицијске станице широм РС • НВО ЦИМ • НВО Веза • НВО Фамилија • НВО Арди • Fare Fond Serbia • ИОМ • ГРИГ • Установе културе на територији града Београда (биоскопи: Дом синдиката, Tuckwood, Шумадија, Рода, позоришта: Позориште на теразијама, Звездара театар, Пан театар, Мало позориште "Душко Радовић", музеји) • ФК Црвена Звезда • БК Црвена Звезда • КК Партизан • АК Партизан • Ресторан Узелац • Ресторан Деветка • Хотел Ин • Кетеринг Ластавица 

АКТИВНОСТИЗавод је последњих година развијао и реализовао читав низ иновативних услуга, ослушкујући потребе система социјалне заштите и локалне заједнице. Тако су се у Заводу реализовали програми, чији је носилац био Завод:

• ПИТ за децу женског пола узраста до 14 година • Мобилни превентивни тим

• И ја имам право на шансу • Школа одрастања • ПИТ за децу мушког пола узраста до 14 година • Мобилни Превентивни Тим (МПТ) за рад са ученицима старијих разреда основних школа са територије општине Вождовац код којих, према процени стручних служби школа постоји ризик да дођу у сукоб са законом (испољавају почетне знаке могућег поремећаја у понашању) и члановима њихових породица. • Шанса деци за промену-пројекат УНИЦЕФа реализован у сарадњи са одсеком за психологију Филозофског факултета • И ми живимо у овом граду (НВО Арди)-кројачко-ткачка радионица • Интеграција младих са поремећајем у понашању у локалној заједници • Клуб борилачких вештина
Поред ових пројеката , реализовани су и бројни други у којима је Завод учествовао као партнер у реализацији. Од свих реализованих пројеката треба посебно издвојити и представити Програм интензивног третмана.

- ПИТПРОГРАМ ИНТЕНЗИВНОГ ТРЕТМАНА ДЕЦЕ СА ВИШЕСТРУКИМ СМЕТЊАМА У ПОНАШАЊУ, ЕМОЦИОНАЛНОМ И СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ

• ПИТ се у Заводу реализује од 2004.године • 34 месеца се реализовао уз материјалну подршку Министарства (19месеци) и Градског секретаријата за социјалну заштиту (15 месеци) • 34 месеца се ПИТ реализовао сопственим средствима Завода

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ ПРЕПОЗНАТ

Постојање деце са озбиљним, дуготрајним и вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању.Они показују резистентност на све досадашње примењене мере третмана, па је њихов даљи развој угрожен и прети да прерасте у реверзибилне поремећаје са далекосежним последицама по њихово будуће функционисање.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

• УЖА ЦИЉНА ГРУПА Деца до 14 година старости,мушког пола са изразитим сметњама у понашању, психо-социјалном развоју и функционисању ( дуги низ година обухваћена системом социјалне заштите, без позитивних ефеката – „деца улице“)
• ШИРА ЦИЉНА ГРУПА Деца до 14 година старости која због озбиљних актуелних, дисруптивних форми понашања, захтевају хитну опсервацију, дијагностику и КРАТКОРОЧНИ интензивни третман.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА

• Маладаптивност • Скитња
• Кривична дела
• Злоупотреба психоактивних супстанци
• Деструктивност
• Ван образовног процеса
• Неуролошки и психијатријски проблеми
• ЛМНР
• ВИСОК ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИК

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПИТ-а

• Висок степен организованости
• Велики број и разноврсност васпитно – рекреативно-терапеутских садржаја и активности
• Стриктно придржавање плана активности
• Евалуација сваког сегмента програма
• Ревизија почетних планова уз активно учешће свих актера

СТАНДАРДНИ СЕТ АКТИВНОСТИ

• Индивидуални терапеутски рад
• Групни терапеутски рад
• Окупациона и радна терапија
• Породична терапија и саветовање
• Радионице за развијање просоцијалних вештина
• Креативне радионице
• Рекреативни тренинзи
• Организовани изласци у град – музеји, позоришта,биоскопи
• Излети ван Београда – манастири, споменици
• Контрола (интервенција ) здравственог стања
• Образовање – праћење и помоћ
• Израда генералног плана заштите
• Израда и месечна ревизија генералног плана третмана

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ

• Третманом у ПИТ-у до сада обухваћено 153
• Програм окончан за 147 корисника.Сви оспособљени за организован начин живота
• Сви корисници укључени у редован образовни процес и остварили значајан напредак на плану школовања
• Концептуализован модел ПИТ-а и одржане радионице за трансфер знања у 8 локалних заједница – 1 Завод и 6 Домова за децу без родитељског старања
• Код 21 корисника, родитељи и сродници придобијени као активни сарадници у третману
• Занемарљиво мали број неоправдАних изостанака са наставе
• Број извршених кривичних дела значајно смањен
• У потпуности саниран проблем агресивних и деструктивних испада према деци , особљу и имовини Завода
• У потпуности стављен под контролу проблем злоупотребе психо-активних супстанци
• Успешно спроведен програм одвикавања од пушења код свих корисника
• Значајно унапређен квалитет здравственог стања сваког корисника

Као једина препрека за даљи опстанак овог програма ,који у оквиру Завода постоји већ 6 година и за којим је исказана велика потреба у систему социјалне заштите , је недостатак средстава за његову пуну имплементацију , тако да се сада ПИТ реализује са смањеним бројем активности и мањим бројем кадрова од оног неопходног ,по чему је ПИТ иначе препознатљив.

 

 

ДОНАТОРИ              

 

 


 

 

 

 

Постати човек је лепше него постати краљ

                                                                                                                                                                                Жан Жак Русо

Адреса:

Булевар ослобођења 219, Београд, Србија.

Телефон:

+381 11 2492 301

ВД Директора

Анита Бузејић Шубарић

zavod.beograd@zvdob.rs

+381 (0) 11 3980 010

 

Секретар - правник
Марија Ратков 
тел: +381 (0) 11 2471 622 лок. 109

 

Руководилац Центра за смештај малолетних лица

са изреченом васпитном мером
Данијела Секулић 
тел: +381 (0) 11 2471 622

 

Руководилац центра за смештај страних малолетних лица
Биљана Зорановић Авлијаш 
тел: +381 (0) 11 2492 301

 

Ваша порука је послата. Хвала!