О нама

Делатност Завода је збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и заштита здравља деце и омладине у сукобу са законом и поремећајем у понашању. Поред наведеног у делатност Завода спада и координација малолетних и одраслих, домицилног и страног становништва за територију Србије.Завод има карактер васпитне установе, јер се у њему у складу са позитивним законским прописима реализује васпитна мера упућивања у васпитну установу.
Укупну делатност Завод остварује кроз 3 радне јединице:
-Центар за смештај деце са изреченим васпитним мерама
-Центар за смештај страних малолетних лица пронађених на територији Републике Србије без пратње родитеља или стараоца

Поред тога у Заводу постоји и служба заједничких послова.
 

Капацитет установе у овом тренутку нормативно је регулисан тако да омогућава збрињавање 64 корисника. Заводски смештај-васпитна установа располаже са капацитетом од 36+12места. У текућој години, имајући у виду процес трансформације система социјалне заштите, нови Закон о социјалној заштити, као и нови Закон о малолетничком правосуђу, Завод очекују озбиљна преиспитивања укупне делатности. Основни принципи на којима почива процес реформе су деинстутуционализација,децентрализација, партиципација корисника и најбољи интерес деце и омладине. Завод ће тежити минимизирању ризика који носи недозвољиво изражена хетерогеност дечије популације, али и функција унутар установе. Задржаћемо проактивну улогу и иницирати даље промене од значаја за стабилност установе (нови нормативи кадрова и стандарди рада) и сигурност корисника на смештају.

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Релевантним нормативним актима (Статут,Правилник о унутрашњој организацији рада,Правилник о систематизацији радних места), утврђена је и доследно спроведена организација укупног стручног рада Завода. Проширење делатности отварањем Центра за смештај страних малолетних лица употпунило је организациону шему.

Најоперативније стручно тело на нивоу установе чини КОЛЕГИЈУМ у чији састав улазе руководиоци, координатор и директор, са фреквенцијом састајања најмање два пута недељно.
На нивоу Завода функционише СТРУЧНО ВЕЋЕ,чији су чланови сви запослени стручни радници у установи и којим руководи Директор. Истичемо да стручна већа функционишу и на нивоу организационих јединица на челу са руководиоцем. Поред поменутог, стручном раду доприносе и БРОЈНЕ КОМИСИЈЕ у чији састав улазе и представници дечијег колектива

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ МЛАДИХ СА ИЗРЕЧЕНОМ ВАСПИТНОМ МЕРОМ

У ову РЈ се смештају млади оба пола,узраста од 14 до 18 година , којима је изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу. Ова мера траје од 6 месеци до 2 године. У оквиру ове РЈ постоје 4 васпитне групе , чији је укупни капацитет 36 корисника. То су две васпитне групе за младе мушког пола , једна васпитна група за девојчице и група у којој се реализује посебан програм , програм интензивног третмана- ПИТ. ПИТ је програм који треба посебно издвојити и представити , јер је то једна од иновативних установа коју је Завод развио и развија већ 6 година
Рад се одвија у три смене и свака група је покривена са два матична васпитача ( специјална педагога )
Посебна пажња се поклања организовању слободног времена и слободних активности. Корисницима је на располагању фискултурна сала . интернет клуб, радионице, спортски терени Завода и клуб –боравак.

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ СТРАНИХ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

• „Малолетно страно лице без пратње родитеља или старатеља је дете млађе од 18 година , које се нашло изван своје земље порекла услед тражења азила , због страха од прогањања или непостојања заштите услед кршења људских права , оружаног сукоба или немира у земљи порекла , ради сексуалног или другог искоришћавања или бекства од сиромаштва у земљи порекла. Из ових разлога произилази примена неопходних мера заштите у складу са међународним правом , националним прописима и стандардима људских права ( Хашка ковенција за заштиту детета , смернице УНХЦР-а , резолуција ЕУ о малолетним страним лицима без пратње , Протокол за спречавање, Породични закон , Закон о странцима и Закон о азилу ) .“

Зашто баш Завод?

• Зато што је Завод за васпитање деце и омладине као установа социјалне заштите је на основу Одлуке о мрежи установа социјалне заштите ( ''Службени гласник''број 51/08) Владе Републике Србије проширио делатност , тако да поред постојања „Центра за смештај деце и омладине са изреченом васпитном мером упућивања у васпитну установу“ , Заводу припада и нова радна јединица , „Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља“,капацитета 12 корисника.
• Пошто су се стекли сви технички услови за почетак рада и пријем ове категорије малолетних лица, Завод је упутио циркуларно писмо о спремности за пријем ове категорије корисника и њихово збрињавање.

Циркуларно писмо је упућено:

- пограничној полицији (МУП РС – Одељење за странце)
- Одељењу за малолетнике
- Управи за странце (Одељење за сузбијање илегалних миграција)
- Конзулатима и амбасадама
- Центрима за социјални рад
- Надлежним министарствима

• Дана 08.04.2009. смештено је прво страно малолетно лице , пореклом из Ирана , које је збринуто и укључено у поступак решавања статуса . По окончању првог дела поступка Конзул Иранске амбасаде је уручио захвалницу Заводу због професионалног и адекватног третмана њиховог држављанина.
• По најавама из Пограничне полиције, очекује се у наредном, кратком периоду велики прилив страних малолетних лица ( посебно из азијских земаља) и то у мери да Заводски капацитети неће бити у стању да задовоље те потребе.

ТРЕТМАН

• Обезбеђење преводиоца
• Здравствена заштита
• Упознавање са тренутним статусом
• Упознавање са правима
• Покретање поступка у зависности од изјашњавања да ли малолетник жели повратак у земљу пореклу или жели азил Републике Србије
• Прибављање привремене документације
• Организовање времена у Центру (спорт,радионичарски рад,ТВ,видео и компјутерске игре)
• Припрема за измештање и измештање у пратњи стручних радникаПЕРСПЕКТИВА
• Досадашњи резултати и успешно функционисање Центра при Заводу, као и број збринутих корисника, а посебно најаву великог броја прилива ове категорије младих, јасно указују на неопходност постојања овог новог облика заштите у нашем систему

ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ

• спортске активности (терени Завода и фискултурна сала)
• интернет клуб
• ТВ и видео у оквиру васпитне групе
• ликовне радионице
• део времена проводе у великом дневном боравку Завода који је посебно опремљен за забаву деце (Sony Playstation, клавир, музичка линија, кућни биоскоп, велики монитор, кухиња).

ЈАВНЕ НАБАВКЕФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

1.Финансијски план за 2020


ЈАВНА НАБАВКА - НАМЕШТАЈ

1.Позив за подношење понуда, намештај град_10_10_18

2.Конкурсна документација намештај_10_10_18

3.Измена конкурсне документације,намештај град_15_10_18

4.Одлука о додели уговора ЈН 05-18 Намештај


ЈАВНА НАБАВКА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

1.Позив за подношење понуда, рачунарска опрема град_18_10_18

2.Конкурсна документација рачунарска опрема_18_10_18

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 06-18 рачунарска опрема


ЈАВНА НАБАВКА - КУХИЊА

1.Позив за подношење понуда, ситан кухињски и остали инвентар град_19_10_18

2.Конкурсна документација ситан кухињски и остали инвентар_19_10_18

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 08-18 ситан кухињски и остали инвентар


ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКСТИЛ

1.Позив за подношење понуда, текстилни производи град_18_10_18

2.Конкурсна документација текстилни производи_18_10_18

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 07-18 текстилни производи


ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

1.Измена конкурсне документације_Лож Уље_2017_14_12_17

2.Конкурсна документација_Лож Уље_2017_11_12_17

3.Одлука о додели уговора_Лож Уље_2017_20_12_17

4.Позив на подношење понуда_Лож Уље_2017_11_12_17

5.Позив за подношење понуда, лож уље_12_12_18

6.Конкурсна документација лож уље 2018_12_12_18

7.Обавештење о закљученом уговору, лож уље 2018_28_12_18

8.Одлука о додели уговора лож уље 2018_20_12_18

9.Позив за подношење понуда, лож уље_11_02_19

10.Конкурсна документација лож уље 2019_11_02_19

11.Измена конкурсне документације, лож уље_11_02_19

12.Измена конкурсне документације, лож уље_12_02_19

13.Одлука о додели уговора лож уље 2019_19_02_19


ЈАВНА НАБАВКА - СТРУЈА

1.Позив за подношење понуда_струја_14.02.2018

2.Конкурсна документација_струја_14_02_2018

3.Измена конкурсне документације_струја_21_02_2018

4.Одлука о додели уговора за електричну енергију_ 27_2_2018

5.Позив за подношење понуда, струја_11_02_19

6.Конкурсна документација струја 2019_11_02_19

7.Одлука о додели уговора за електричну енергију_21_02_19


ЈАВНА НАБАВКА - ХРАНА

1.Позив_за_подношење_понуда_храна_18_05_18

2.Конкурсна_документација_храна_18_05_2018

3.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_1_јаја_14_06_2018

4.Oбавештење_о_закљученом_уговору_партија_2_хлеб_14_06_2018

5.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_3_месо_14_06_2018

6.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_4_млеко_14_06_2018

7.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_5_смрзнуто_поврће_14_06_2018

8.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_6_свеже_воће_14_06_2018

9.Обавештење_о_закљученом_уговору_партија_7_роба_широке_потрошње_14_06_2018

10.Одлука_о_додели_уговора_храна_јаја__партија_1_06_06_2018

11.Одлука_о_додели_уговора_храна_месо__партија_3_06_06_2018

12.Одлука_о_додели_уговора_храна_млеко__партија_4_06_06_2018

13.Одлука_о_додели_уговора_храна_роба_широке_потрошње_партија_7_06_06_2018

14.Одлука_о_додели_уговора_храна_свеже_воће_партија_6_06_06_2018 15.Одлука_о_додели_уговора_храна_смрзнуто_поврће_партија_5_06_06_2018

16.Одлука_о_додели_уговора_храна_хлеб__партија_2_06_06_2018


ЈАВНА НАБАВКА - БЕНЗИН

1.Конкурсна_документација_бензин_23_05_2018

2.Позив_за_подношење_понуда_бензин_23_05_2018

3.Обавештење_о_закљученом_уговору_бензин_26_06_2018

4.Одлука_о_додели_уговора_бензин_ 13_06_2018


ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ И УРЕЂЕЊЕ

1.Kонкурсна_документација_радови_за_спољно_уређење_објекта_29_11_18

2.Позив_за_подношење_понуда_радови_за_спољно_уређење_објекта_град_29_11_18

3.Позив за подношење понуда, радови за спољно уређење објекта град_29_11_18

4.Конкурсна документација радови за спољно уређење објекта_29_11_18

5.Обавештење о закљученом уговору, радови за спољно уређење објекта_18_12_18

6.Одлука о додели уговора радови за спољно уређење објекта град_10_12_18САРАДЊА

Установе са којима сарађујемо
ФАСПЕР-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију • Филозофски факултет-одсек за психологију • Факултет политичких наука-одсек за социјални рад и социјалну политику • Специјална болница за болести зависности-Београд • Институт за ментално здравље Београд • Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд • Дом здравља Вождовац • Црвени крст Палилула • Диспанзер за ментално здравље Земун • Институт за мајку и дете Београд • Основна и средња школа "Вожд" Београд • Центар за стручно оспособљавање "Ђуро Салај" • Центар за стручно оспособљавање "Браћа Стаменковић" • Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" • Центри за социјални рад широм Републике Србије • Судови са територије Републике Србије • ПУ Београд и остале Полицијске управе и Полицијске станице широм РС • НВО ЦИМ • НВО Веза • НВО Фамилија • НВО Арди • Fare Fond Serbia • ИОМ • ГРИГ • Установе културе на територији града Београда (биоскопи: Дом синдиката, Tuckwood, Шумадија, Рода, позоришта: Позориште на теразијама, Звездара театар, Пан театар, Мало позориште "Душко Радовић", музеји) • ФК Црвена Звезда • БК Црвена Звезда • КК Партизан • АК Партизан • Ресторан Узелац • Ресторан Деветка • Хотел Ин • Кетеринг Ластавица 

АКТИВНОСТИЗавод је последњих година развијао и реализовао читав низ иновативних услуга, ослушкујући потребе система социјалне заштите и локалне заједнице. Тако су се у Заводу реализовали програми, чији је носилац био Завод:

• ПИТ за децу женског пола узраста до 14 година • Мобилни превентивни тим

• И ја имам право на шансу • Школа одрастања • ПИТ за децу мушког пола узраста до 14 година • Мобилни Превентивни Тим (МПТ) за рад са ученицима старијих разреда основних школа са територије општине Вождовац код којих, према процени стручних служби школа постоји ризик да дођу у сукоб са законом (испољавају почетне знаке могућег поремећаја у понашању) и члановима њихових породица. • Шанса деци за промену-пројекат УНИЦЕФа реализован у сарадњи са одсеком за психологију Филозофског факултета • И ми живимо у овом граду (НВО Арди)-кројачко-ткачка радионица • Интеграција младих са поремећајем у понашању у локалној заједници • Клуб борилачких вештина
Поред ових пројеката , реализовани су и бројни други у којима је Завод учествовао као партнер у реализацији. Од свих реализованих пројеката треба посебно издвојити и представити Програм интензивног третмана.

- ПИТПРОГРАМ ИНТЕНЗИВНОГ ТРЕТМАНА ДЕЦЕ СА ВИШЕСТРУКИМ СМЕТЊАМА У ПОНАШАЊУ, ЕМОЦИОНАЛНОМ И СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ

• ПИТ се у Заводу реализује од 2004.године • 34 месеца се реализовао уз материјалну подршку Министарства (19месеци) и Градског секретаријата за социјалну заштиту (15 месеци) • 34 месеца се ПИТ реализовао сопственим средствима Завода

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ ПРЕПОЗНАТ

Постојање деце са озбиљним, дуготрајним и вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању.Они показују резистентност на све досадашње примењене мере третмана, па је њихов даљи развој угрожен и прети да прерасте у реверзибилне поремећаје са далекосежним последицама по њихово будуће функционисање.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

• УЖА ЦИЉНА ГРУПА Деца до 14 година старости,мушког пола са изразитим сметњама у понашању, психо-социјалном развоју и функционисању ( дуги низ година обухваћена системом социјалне заштите, без позитивних ефеката – „деца улице“)
• ШИРА ЦИЉНА ГРУПА Деца до 14 година старости која због озбиљних актуелних, дисруптивних форми понашања, захтевају хитну опсервацију, дијагностику и КРАТКОРОЧНИ интензивни третман.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА

• Маладаптивност • Скитња
• Кривична дела
• Злоупотреба психоактивних супстанци
• Деструктивност
• Ван образовног процеса
• Неуролошки и психијатријски проблеми
• ЛМНР
• ВИСОК ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИК

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПИТ-а

• Висок степен организованости
• Велики број и разноврсност васпитно – рекреативно-терапеутских садржаја и активности
• Стриктно придржавање плана активности
• Евалуација сваког сегмента програма
• Ревизија почетних планова уз активно учешће свих актера

СТАНДАРДНИ СЕТ АКТИВНОСТИ

• Индивидуални терапеутски рад
• Групни терапеутски рад
• Окупациона и радна терапија
• Породична терапија и саветовање
• Радионице за развијање просоцијалних вештина
• Креативне радионице
• Рекреативни тренинзи
• Организовани изласци у град – музеји, позоришта,биоскопи
• Излети ван Београда – манастири, споменици
• Контрола (интервенција ) здравственог стања
• Образовање – праћење и помоћ
• Израда генералног плана заштите
• Израда и месечна ревизија генералног плана третмана

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ

• Третманом у ПИТ-у до сада обухваћено 153
• Програм окончан за 147 корисника.Сви оспособљени за организован начин живота
• Сви корисници укључени у редован образовни процес и остварили значајан напредак на плану школовања
• Концептуализован модел ПИТ-а и одржане радионице за трансфер знања у 8 локалних заједница – 1 Завод и 6 Домова за децу без родитељског старања
• Код 21 корисника, родитељи и сродници придобијени као активни сарадници у третману
• Занемарљиво мали број неоправдАних изостанака са наставе
• Број извршених кривичних дела значајно смањен
• У потпуности саниран проблем агресивних и деструктивних испада према деци , особљу и имовини Завода
• У потпуности стављен под контролу проблем злоупотребе психо-активних супстанци
• Успешно спроведен програм одвикавања од пушења код свих корисника
• Значајно унапређен квалитет здравственог стања сваког корисника

Као једина препрека за даљи опстанак овог програма ,који у оквиру Завода постоји већ 6 година и за којим је исказана велика потреба у систему социјалне заштите , је недостатак средстава за његову пуну имплементацију , тако да се сада ПИТ реализује са смањеним бројем активности и мањим бројем кадрова од оног неопходног ,по чему је ПИТ иначе препознатљив.

 

 

ДОНАТОРИ              

 

 


 

 

 

 

Постати човек је лепше него постати краљ

                                                                                                                                                                                Жан Жак Русо

Адреса:

Булевар ослобођења 219, Београд, Србија.

Телефон:

+381 11 2492 301

ВД

Иван Јездић

zavod.beograd@zvdob.rs

+381 (0) 11 3980 010

 

Секретар - правник
Јелена Вејновић 
тел: +381 (0) 11 2471 622 лок. 109

 

Руководилац Центра за смештај малолетних лица

са изреченом васпитном мером
Милан Јовковић 
тел: +381 (0) 11 2471 622

 

Руководилац центра за смештај страних малолетних лица
Кристина Ристић 
тел: +381 (0) 11 2492 301

 

Ваша порука је послата. Хвала!